Slovo hejtmana

Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. Na jedné straně průtrže a lokální záplavy, jakých jsme byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým dlouhodobým problémem je nedostatek vláhy. Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných projevů sucha. Není to naše specifikum, ale jde o problém celostátní.

1-j-behounek-orez2.jpg
  • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se ve svém pravidelném příspěvku tentokrát zabývá rozmary počasí. Náš region se letos potýká především s nedostatkem vody.
  • Voda a hospodaření s ní byla také jedním z hlavních témat jednání vlády při její květnové návštěvě našeho kraje.
  • Situaci se snaží řešit i hejtmanství. Nejenže zřídilo pracovní skupinu k řešení dopadů dlouhodobého sucha, nově také spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty.

Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. Na jedné straně průtrže a lokální záplavy, jakých jsme byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým dlouhodobým problémem je nedostatek vláhy. Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných projevů sucha. Není to naše specifikum, ale jde o problém celostátní. Proto byla voda a hospodaření s ní jedním z hlavních témat jednání vlády při její květnové návštěvě našeho kraje. Vysočina zásobuje pitnou vodou hlavní centra země, to přináší i různá omezení s hospodařením v krajině,aproto očekáváme i výraznější pomoc od státu v tomto směru.

Trápí nás i nedostatek spodní vody, je nutno obnovovat či dělat nové studny a vrty, jsou nezbytné i změny v polním hospodaření jako je promyšlený výběr plodin. Dalším následkem sucha je pak nedostatek píce. Takže jsou potřebná i staronová opatření – zadržení vody v krajině. Stará bolest – s pompou a veselou hudbou se rozoraly meze a teď v přírodě chybí právě ty meze, remízky, poldry.My se tomu věnujeme a musíme ještě více, protože i dříve na vodu bohatá Vysočina vysychá.

Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této situace jsou velmi omezené. Přesto jsem již v roce 2016 inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha. Výstupem činnosti skupiny jsou Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku vody na území kraje. Kraj Vysočina také v letošním roce uspořádal pro obce seminář, který se týkal návrhů možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině. Veškeré materiály k problematice sucha jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství. Kraj Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty.

Ke zlepšení situace v této oblasti můžeme svým malým dílem přispět my všichni. Stále jsme mnohde svědky plýtvání touto drahocennou životadárnou součástí naší přírody. Chtěl bych vás vyzvat k dlouhodobému systematickému šetření vodou. Děkuji za pochopení obecného zájmu.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy